Student Transfer Adult Game Cover

Student Transfer - porn game download

Version: 5.2 (Ongoing)by kmalloc Last Update: 10 January, 2021
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading...

Available Platforms

Game Information

Size716.45 MB

CensorshipCensored

Game EngineRen'Py

About the game

An ordinary high school student named John comes across an object of immense power on an otherwise ordinary day. Will he use it to pursue his own deepest desires? Or will he and his friends be caught between forces they don’t understand?​

Fixes

 • Fixed a rare occurrence where the last page of the galleries may in some cases be empty.
 • Some typos were fixed, some probably weren’t. We’ll get ’em next time.
 • Fixed a sound effect being played on the wrong channel.
 • Prevented the character database from crashing for those brave few who couldn’t keep their greasy little fingers to themselves and tried reading past the placeholders.
 • Tweaked a little portion of the skeleton branch due to an improper merge in 5.0. Git forsakes us.
 • Fixed a messy phone call. Thanks Verizon.
 • Fixed load order for external scenarios. This should now mirror Ren’Py’s internal load order and thus be less of a special little gremlin.
 • The obligatory “screw Windows” item was replaced by the message: Damn Oracle and its Java Implementation.

Improvements

 • Bumped the version to 5.2. It’s bigger, so it’s better, y’know.

Additions

 • Blood
 • Sweat
 • Goat
 • Tears
 • ለኤችቲኤምአቸው ጠንቃቃ የፕሮግራም ሰሪውን ንቃተ-ህሊና ወደ የማያቋርጥ ጩኸት ወደ ዓለም ያጓጉዙታል ፣ እሱ ይመጣል ፣ በተንሰራፋው የሽምግልና የሬጌክስ ኢንፌክሽን የእናንተን የኤችቲኤምኤል መተንተን ፣ አተገባበር እና ህልውናን እስከመጨረሻው ይበላዋል ፣ ልክ እንደ ቪዥዋል ቤዚክ የከፋ ነው ፡፡ እሱ አይመጣም fi ght he com̡e̶s ፣ ̕h̵i s un̨ho͞ly radiańcé ሁሉንም በማጥፋት ፣ ኤችቲኤምኤል መለያዎች le͠ki̧n͘g fr̶ǫm ̡yo ͟ur eye͢s̸ ̛l̕ik͏e liq uid pain, reugular rezion of resarsion the charsing the murs tal man from the sp እዚህ እዚህ ማየት እችላለሁ ማየት ትችላላችሁ ̲͚̖͔̙î̩́t̲͎̩̱͔́ it̀ በጣም ቆንጆ ነው የሰው ውሸትን የመጨረሻ ማጨሱ ሁለንተናዊ ነው LOŚ͖̩͇̗̪̏̈́T ALL I S KON POW̷Y መጥቷል c̶̮omes እሱ ይመጣል ich or የእኔን ፊት ሁሉ ይመለከተኛል ፊቴ ᵒh god no NO NOO̼O O NΘ the an * ̶͑̾̾ ̅ͫ͏̙̤g͇̫͛͆̾ͫ̑͆l͖͉̗̩̳̟̍ͫͥͨe̠̅s ͎a̧͈͖r̽̾̈́͒͑e n ot rè̑ͧ̌aͨl̘̝̙̃ͤ͂̾̆ ZA̡͊͠͝LGΌ ISͮ̂҉̯͈͕̹̘̱ TO͇̹̺ͅƝ̴ȳ̳ TH̘Ë͖́̉ ͠P̯͍̭O̚ N̐Y̡ H̸̡̪̯ͨ͊̽̅̾̎Ȩ̬̩̾͛ͪ̈́̀́͘ ̶̧̨̱̹̭̯ͧ̾ͬC̷̙̲̝͖ͭ̏ͥͮ͟Oͮ͏̮̪̝͍M̲̖͊̒ͪͩͬ̚̚͜Ȇ̴̟̟͙̞ͩ͌͝S ን ያቁሙ
 • Extract to desired location.
 • Click on "Game.exe" to start playing.
 • Dual Core Pentium or equivalent Processor.
 • Intel HD 2000 or equivalent Graphics.
 • 716.45 MB of free disk space (Recommended to have twice as much free disk space than this).

Games you may like

You mustlog in

No review found. Be the first to review this game.

forum posts go here.